Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Montaż gazomierzy

 

   Jesteś: Instalacje gazu> Zasady montażu instalacji gazu >Montaż gazomierzy

 

Przepisy ogólne

Zasady montażu 

 

 

 

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Narzędzia do rur
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Przepisy ogólne według warunków technicznych

§ 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany.

3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym, uznaje się, że wymaganie to jest spełnione.

4. Gazomierze mogą być instalowane:

  1)  w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:

a)    na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych,

b)    na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160,

  2)  w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych, dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych.

5. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy, także bez szafek, w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych, podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej.

6. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi okien, drzwi i innych otworów.

 

§ 167. Gazomierzy nie można instalować:

  1)  w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.),

  2)  we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,

  3)  w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,

  4)  w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

 

§ 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń.

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m.

4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany.

 

§ 169. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją powinny umożliwiać ich odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji.

 

 

Szczegółowe zasady montażu

1. Gazomierze należy montować generalnie w miejscach ogólnie dostępnych (głównie dal dostawcy gazu w celu odczytania licznika, jak też w celu konserwacji lub wymiany), w których nie panuje zbyt wysoka temperatura mogąca zakłócić wskazania licznika. Z tego powodu, według nowych przepisów gazomierzy nie projektuje się wewnątrz mieszkań. Montaż w kuchni lub przedpokoju dopuszczalny jest tylko dla istniejących instalacji podlegających remontowi. W pozostałych przypadkach gazomierz montuje sie na korytarzu, klatce schodowej, w szybie wentylowanym lub na zewnątrz budynku w szafce na ścianie. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gazomierze montuje sie obecnie w linii ogrodzenie minimum 0,5m nad poziomem terenu.

Rys.1 Przykład montażu gazomierza w szafce (u góry) naściennej, (u dołu) wnęce ściennej, Po prawej gazomierze montowane w szybie wentylowanym.

2. Zawór przy gazomierzu po stronie dopływu gazu ma na celu umożliwienie odłączenia gazomierza na czas jego wymiany lub konserwacji bez potrzeby odłączania innych użytkowników. Zawór powinien znajdować się zawsze z lewej strony gazomierza, patrząc na przód gazomierza. Zawór zamocowany przy gazomierzu w przypadku zabudowy jednorodzinnej może pełnić jednocześnie funkcję kurka głównego. Wyjątkiem sa budynki w których gazomierz zamocowany jest w linii ogrodzenia, a odległość ogrodzenia od budynku jest >10m. W takim przypadku na ścianie budynku powinien być zamontowany osobny zawór gazowy.

3. Dopuszczalny jest też montaż gazomierzy w wydzielonych pomieszczeniach piwnicznych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji (zob. §166 p.6)

 

Rys.2 Montaż gazomierzy w wydzielonych pomieszczeniach piwnicznych

4. Minimalną odległość gazomierza od przyborów gazowych określają dwa przepisy wymienione w §167. Minimalna odległość w rzucie powinna wynosić 1m a odległość po przewodzie (tzw. zabezpieczenie przed cofnięciem się płomienia - 3m). Obrazuje to rys. 3

Rys. 3 Minimalne odległości gazomierza od przyborów gazowych.

5. Wysokość montażu gazomierza zależy od miejsca montażu. Wewnątrz budynków gazomierze należy mocować na wysokości od 0,3-1,8 m licząc od spodu gazomierza do podłogi pomieszczenia. na zewnątrz budynku ta wysokość powinna wynosić minimum 0,5m licząc od spodu gazomierza do poziomu gruntu.

 

Rys. 4 Minimalna wysokość montażu gazomierza (po lewej) na zewnątrz budynku, (po prawej) wewnątrz budynku.

6. Usytuowanie gazomierza względem licznika elektrycznego zależy od gęstości gazu. Jeśli gaz jest cięższy od powietrz gazomierz należy umieszczać pod licznikiem, a jeśli lżejszy - nad licznikiem, przy czym odległość gazomierza od licznika w obu wypadkach powinna wynosić minimum 0,3m. Przykłady umieszczenia gazomierza i licznika pokazują rysunki 5, 6.

Rys.5 Montaż gazomierza i licznika elektrycznego: po lewej - dla gazu lżejszego od powietrza, po prawej- cięższego od powietrza.

  

Rys.6 Gazomierz i licznik na tej samej wysokości. Po lewej bez konieczności stosowania przegrody. Po prawej - z przegrodą przy mniejszej odległości niż 1m.

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie