Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Kanalizacja podciśnieniowa

 

   Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Instalacje sanitarne >Kanalizacja podciśnieniowa

 

Przepisy prawne

Zasada działania

Rodzaje kanalizacji podciśnieniowej

Elementy systemu

Zasady montażu

Zasady projektowania

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

 Przepisy prawne

W Polsce zasady montażu i projektowania wewnętrznych systemów kanalizacji podciśnieniowej reguluje norma PN-EN 12109 z 2003r. "Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej" .

Zasada działania

System kanalizacji podciśnieniowej jest systemem działającym pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne w którym:

- ścieki wpływają do sieci przewodów przez specjalne zawory opróżniające

- większość powietrza niezbędnego do właściwego transportu ścieków wprowadzana jest przez zawory opróżniające

W systemie kanalizacji podciśnieniowej wyróżnia sie cztery zasadnicze elementy:

- automatyczne zawory opróżniające (AIU)

- toalety podciśnieniowe

- sieć przewodów

- stacja podciśnieniowa

W instalacji podciśnieniowej systemu centralnego sieć przewodów cały czas znajduje się pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego (podciśnieniem) wytwarzanym przez stację podciśnieniową z zamontowaną pompą. Przybory sanitarne oddzielone są od podciśnienia poprzez automatyczne zawory opróżniające zwane też ewakuacyjnymi. Przy otwarciu zaworów występująca różnica ciśnień pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a siecią przewodów powoduje wysysanie ścieków z przyborów i kierowanie ich do zbiornika pośredniego w stacji podciśnieniowej. Po wyrównaniu ciśnień zawór ewakuacyjny zamyka się, a do przyborów doprowadzana jest świeża porcja wody. W porównaniu do kanalizacji grawitacyjnej system podciśnieniowy jest:

- techniką oszczędzającą wodę

- pozwala na zastosowanie mniejszych średnic przewodów

- ma zdolność do samooczyszczania się przewodów

- pozwala na boczny transport bez utraty wysokości

- przybory sanitarne mogą być zamontowane w dowolnym miejscu z dala od systemu grawitacyjnego

 

Zastosowanie kanalizacji podciśnieniowej

- ograniczona przepustowość kanalizacji grawitacyjnej

- braki w dostępie do wody

- przy pożądanym rozdzieleniu ścieków szarych od czarnych

- w więziennictwie dla wyeliminowania możliwości wykorzystania systemu rur do komunikowania się

- w szpitalach i innych budynkach gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny

- w przypadku gdy system grawitacyjny jest nieopłacalny lub niewykonalny

Rys. Porównanie zużycia wody w systemie tradycyjnym i podciśnieniowym.

 

Rodzaje kanalizacji podciśnieniowej

 

Systemy kanalizacji podciśnieniowej w budynkach można ogólnie podzielić na:

- system pojedynczy 

- system podwójny  , łączony

Rys.1 System jednorurowy. OZn. 1-połączoenie z atmosferą, 2,3-toalety podciśnieniowe, 4-pisuary podciśnieniowe, 5- odprowadzenie ścieków do kolektora, 6-zawór opróżniający, 7-stacja podciśnieniowa

 

W systemie pojedynczym (rys.1) w budynku występuje tylko jedna stacja podciśnieniowa. Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych prowadzone są zwykle pod stropem kondygnacji. Powietrze zasysane wraz ze ściekami odprowadzane jest w stacji podciśnieniowej ( wytwornicy podciśnienia) do atmosfery osobna rurą wywiewną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System kanalizacji podwójnej stosowany jest w bardziej rozległych budynkach, lub w przypadku konieczności rozdzielenia ścieków szarych od czarnych (rys.2 u dołu).

Rys. 2 System kanalizacji podciśnieniowej podwójnej. ozn. 1,2 - toalety podciśnieniowe, 3-zawór odcinający, 4-zbiornik ścieków, 5-zawór rozgraniczający dwa podsystemy, 6-urządzenie wytwarzające podciśnienie z pompami tłocznymi

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie