Menu

Montaż kotłów gazowych

Przepisy ogólne według warunków technicznych

Przepisy dla pomieszczeń w których są instalowane kotły gazowe określają "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności § 172, § 176 oraz PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1. Polska Norma dzieli kotłowni gazowe na cztery grupy:

-do 30 kW

- 30-60 kW

- 60-2000 kW

- > 2000 kW

 

 

Pomieszczenia z kotłami o łącznej mocy cieplnej do 30 kW
 Usytuowanie kotłów
Kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nie przeznaczonych
do stałego przebywania ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, pomieszczenia techniczne w budynku). Nie
dotyczy to budynków wysokich i wysokościowych, w których dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy lub na
pierwszej bądź ostatniej kondygnacji.
 Podłoga lub ściana
W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły, przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiałów
niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany pomieszczenia z materiałów palnych, powierzchnia w
odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła, powinna być w sposób trwały pokryta materiałem niepalnym. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych.
Oświetlenie
Pomieszczenie w którym znajdują się kotły powinno mieć oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-24. Zaleca się aby pomieszczenie to miało oświetlenie naturalne bezpośrednie lub pośrednie.
Wentylacja
W pomieszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o
powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad
poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2,
umieszczony możliwie blisko stropu.
Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszckotlga1.jpgzeń wyposażonych w niezamykany
otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2.
Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.


 Kanał spalinowy
Przekrój i wysokość kanału spalinowego należy ustalać w sposób obliczeniowy, a w przypadku kotłów z palnikami inżektorowymi, najmniejszy wymiar przekroju lub średnica kanału spalinowego powinna wynosić nie mniej niż 14 cm, a wysokość powinna być taka, aby zapewniać ciąg wymagany przez producenta kotłów. W przypadku kotłów z palnikami nadmuchowymi, przekrój i wysokość kanału spalinowego należy ustalić w sposób
obliczeniowy z uwzględnieniem wymagań producenta kotłów.
 Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
Należy zapewnić wyposażenie, umożliwiające dostarczenie do kotłów wody o jakości wymaganej odpowiednimi
przepisami, oraz do odprowadzenia jej na zewnątrz.
Odległości kotłów od przegród
Odległość od przegród powinna być taka, aby zapewniony był dostęp do wszystkich części kotłów wymagających
obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotłów od przegrody powinna być nie mniejsza niż 1 m.
Wysokość pomieszczenia z kotłami
Wysokość pomieszczenia w którym znajdują się kotły powinna być taka, aby zapewnić możliwośc ich obsługi nie mniej jednak niż 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m.

 

Pomieszczenia z kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej  30 kW do 60 kW


Położenie pomieszczenia kotłów
Pomieszczenie powinno być specjalnie wydzielone i położone możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczeń . Zaleca się lokalizację pomieszczenia na najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku. Zaleca się także
aby pomieszczenie posiadało co najmniej jedną ścianę zewnętrzną .
Podłoga lub ściana
Wymagania jak dla < 30 kW
Oświetlenie
Wymagania jak dla < 30 kW
Wentylacja
Pomieszczenie w którym znajdują się kotły, powinno mieć niezamykany kanał nawiewny, o powierzchni nie mniejszej

niż 300 cm2, umieszczony w ścianie zewnętrznej pomieszczenia, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie
wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz niezamykany kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej
niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
Kanał spalinowy
Przekrój i wysokość kanału spalinowego należy ustalić w sposób obliczeniowy, a w przypadku kotłów z palnikami
inżektorowymi, mniejszy wymiar przekroju lub średnica kanału spalinowego powinna wynosić nie mniej niż 18 cm, a
wysokość powinna być taka, aby zapewniać ciąg wymagany przez producenta kotłów. W przypadku kotłów z palnikami nadmuchowymi, przekrój i wysokość kanału spalinowego należy zawsze ustalać w sposób obliczeniowy z uwzględnieniem wymagań producenta kotłów.
Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
Wymagania jak dla < 30 kW
Odległość kotła od przegród
Wymagania jak dla < 30 kW
Wysokość pomieszczenia z kotłami
Wysokość pomieszczenia w którym znajdują się kotły, powinna być taka, aby umożliwić ich obsługę i powinna wynosić co najmniej 2.2 m.

 

Kotłownie o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW


Położenie kotłowni
Zaleca się , aby położenie kotłowni było możliwie centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń budynku lub w
stosunku do budynków ogrzewanych przez wspólną kotłownię . Może ona znajdować się na najniższej lub najwyższej
kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyłącznie do zainstalowania kotłów
wraz z niezbędnym wyposażeniem związanym z ich eksploatacją . Pomieszczenie to powinno mieć co najmniej jedną
ścianę zewnętrzną . W budynku o liczbie kondygnacji większej niż cztery, kotłownie należy lokalizować na najwyższej kondygnacji budynku. W tym przypadku nad kotłownią powinien być założony lekki strop, swobodnie ułożony na konstrukcji nośnej, wykonany z materiałów niepalnych.


 Położenie komina
Komin należy umieszczać jak najbliżej kotłów, w najwyższej części budynku przy ścianach wewnętrznych. Dopuszcza
się kominy przybudowane do ścian zewnętrznych i wolnostojące. Zaleca się , aby odległość od najdalej położonego
kotła do komina, przy ciągu grawitacyjnym, nie była większa niż 0,5 wysokości komina.


Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi
Kotłownia znajdująca się na najniższej kondygnacji, powinna być zabezpieczona przed przenikaniem wód gruntowych.


Wejście do kotłowni
Wejście powinno mieć oświetlenie naturalne. Szerokość schodów powinna wynosić co najmniej 1 m. Schody, pomosty i poręcze należy wykonywać z materiałów niepalnych. Zalecane jest zapewnienie dostępu do kotłowni z zewnątrz budynku w którym została ona zlokalizowana.

 

Podłoga
Podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz na uderzenia.
Podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku przyłącza kanalizacyjnego.


Drzwi wejściowe
Drzwi do kotłowni powinny by niepalne o odporności ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami, szerokość co najmniej 0,9 m i powinny być otwierane na zewnątrz  kotłowni. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem.


Strop
Strop nad i pod kotłownią powinien być gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękowa oraz mieć odporność
ogniową zgodnie z aktualnymi przepisami. Wymaganie to nie dotyczy stropu kotłowni na najwyższej kondygnacji
budynku.


Wentylacja
Kanały nawiewne
Kotłownia powinna mieć kanały nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnętrznej, a dolną ich krawędź powinna być
umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosi co najmniej 5 cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej jednak ni 300 cm2. Kanały i otwory nawiewne powinny by niezamykane. W celu umożliwienia regulacji nawiewu, należy stosować urządzenia  zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż o 50 %. Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowa zagrożenia zamarzania instalacji wodnych znajdujących się w kotłowni. W przypadku występowania takiego zagrożenia należy zapewni możliwość ogrzewania powietrza zewnętrznego.
Kanały wywiewne
Kotłownia powinna mieć niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone możliwie blisko stropu. Powierzchnia
otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niż 200 cm2. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.


 Kanały spalinowe
Przekroje kanałów spalinowych i komina oraz jego wysokość zapewniająca ciąg wymagany przez producenta kotłów,
należy ustalać obliczeniowo. Każdy kocioł z zamkniętą komorą spalania powinien mieć własny kanał spalinowy, do którego nie wolno przyłączać zarówno innych kotłów jak równie urządzeń wentylacyjnych.
Wykonanie wspólnego kanału spalinowego dla kilku kotłów jest możliwe tylko w przypadku kotłów gazowych z
palnikami inżektorowymi, jeżeli są spełnione warunki określone w normie PN-M-35350:1993 (PN-93/M-35350).

 

kotlga5.jpg

Rys. Sposób przyłączenia dwóch lub trzech kotłów gazowych do wspólnego kanału spalinowego. 1-kocioł gazowy, 2- palnik, 3-armatura regulująco-zabezpieczająca, 4-przerywacz ciągu.

 

 

Oświetlenie
Kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne możliwie od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie powinna być
mniejsza ni 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50 % powierzchni okien powinno
mieć możliwość otwierania. Poza tym kotłowni należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65.


Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
Kotłownia powinna by wyposażona w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia umożliwiające
schładzanie i odprowadzanie wody, o pojemności co najmniej równej pojemności wodnej największej jednostki kotłowej. Należy zapewnić wyposażenie, umożliwiające dostarczenie do kotłów wody o jakości wymaganej odpowiednimi przepisami, oraz do odprowadzenia jej na zewnątrz.


Pompy o napędzie mechanicznym
Pompy tego typu mogą być umieszczone w pomieszczeniu kotłowni, jeżeli spełnione są wymagania norm w zakresie
ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach.


 Ustawienie kotłów
Kotłów nie należy zestawiać ze sobą, a minimalna odległość między kotłami nie może by mniejsza niż 0,5 m.
Odległości tylnych i bocznych ścian kotłów od ścian pomieszczenia kotłowni powinny być takie, aby była możliwa
właściwa obsługa kotłów i nie powinny być mniejsze niż 1 m. Kotły należy instalować w taki sposób, aby odległość
między przegrodą , w której są umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kotłów była nie mniejsza niż
1,5 m. Dopuszcza się odstępstwa odnośnie minimalnej odległości między kotłami w przypadku stosowania kotłów sekcyjnych (kompaktowych).


Wysoko kotłowni
Wysoko kotłowni powinna być taka, aby była zapewniona właściwa obsługa kotłów i powinna być nie mniejsza niż
2,5 m.


Fundamenty pod kotły
Fundamenty powinny być dostosowane do konstrukcji kotłów zgodnie z wymaganiami producenta i wystawać co
najmniej 5 cm nad poziom podłogi kotłowni.


Prowadzenie przewodów
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w taki sposób, aby nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m.


Umieszczenie armatury
Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnie
wykonanych pomostów, jednak nie wyżej ni 1,8 m od podłogi lub pomostu.


Wyposażenie kotłów
Kotły powinny mieć kompletne wyposażenie służce do obsługi i kontroli prawidłowo ci ich działania, przewidziane przez producenta kotłów.


Zabezpieczenie kotłów i instalacji ogrzewczej
Kotły i współpracujące z nimi instalacje ogrzewcze powinny być zabezpieczone zgodnie z wymaganiami
obowiązujących norm i przepisów.


Sygnalizator akustyczny
W kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny informujący użytkowników budynku o przekroczeniu
założonego, dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z
powietrzem. Zaleca się połączenie sygnalizatora akustycznego z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do
kotłowni.


Instalacja zasilania gazem
Instalacja zasilania gazem powinna być taka, aby możliwe było odcięcie:
- dopływu gazu do każdego kotła,
- wewnątrz kotłowni wspólnego dopływu gazu do wszystkich kotłów,
- z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni.
Powinna być możliwa ręczna obsługa wspólnych odcięć dopływu gazu, wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów.


Instrukcje dotyczące obsługi kotłów oraz wskazówki użytkowania instalacji
Odpowiednie instrukcje obsługi i użytkowania instalacji wraz z niezbędnymi schematami należy umieścić w widocznym
miejscu kotłowni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});