Menu

System KAN-therm Rail i TBS

Wiadomości wstępne

 

W firmie Kan-therm ogrzewania płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe) występują w wersji mokrej jak i suchej. W przypadku ogrzewań ściennych system mokry nosi nazwę Kan-therm Rail Wall, system suchy Kan-therm TBS Wall. W odróżnieniu do ogrzewania podłogowego oba systemy ścienne korzystają z mniejszych średnic rur 12x2, 14x2 lub 16x2mm. Poniżej omówione zostaną oba rozwiązania. Wszystkie dane techniczne i rysunki na podstawie poradnika firmy Kan-therm.

 

Wymagania ogólne dla ogrzewań ściennych Kan-therm

 

- Ogrzewanie ścienne montuje się na ścianach zewnętrznych o wsp. przenikania U ≤ 0,35 W/m2×K. Jeśli wsp. przenikania przekracza wartość 0,4 W/m2, ścianę należy dodatkowo ocieplić. Zaleca się montaż w pobliżu otworów okiennych, np. pod parapetami. Możliwy jest też montaż na ścianach wewnętrznych.
- Należy stosować rury PE-Xc lub PE-RT Systemu KAN-therm o średnicach 12×2 i 14×2 oraz rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm o średnicy 14×2.
- Zalecane rozstawy rur – 5, 10, 15, 20, 25 cm. Rury zaleca się układać meandrowo. W przypadku rozstawu 5
i 10 cm rury można układać podwójnym meandrem.
- Należy unikać zastawiania powierzchni grzejnych meblami, obrazami, zasłonami.
- Przed ułożeniem grzejników płaszczyznowych muszą być wykonane w ich obrębie wszystkie prace instalacyjne i elektryczne.
- Minimalne odległości rur grzewczych od sąsiednich przegród i otworów budowlanych przedstawione są na Rys.1.
- Miejsca styku ścian grzewczych i sąsiednich przegród budowlanych należy dylatować.
- Rury zasilające wężownice układane na podłodze prowadzić w izolacji lub rurze ochronnej.
- Na przejściu z podłogi na ścianę rurę prowadzić w w łuku ochronnym 90°.
- Pętle grzewcze zasilane są poprzez rozdzielacze KAN‑therm do ogrzewania płaszczyznowego.
- Wężownice mogą być też zasilane w układzie Tichelmanna przy założeniu jednakowych długości
poszczególnych podłączonych do układu obwodów. Dla określenia położenia rur grzewczych w istniejących instalacjach ściennych można użyć kamery termowizyjnej lub specjalnej termoczułej foli
i.

   

Rys. 1 Zalecane odległości grzejnika ściennego od innych przegród

 

System mokry Kan-therm Rail Wall

 

 Rys.2 Budowa ogrzewania/
chłodzenia KAN‑therm Rail Wall
1. Wykładzina ścienna (tapeta,
płytki ceramiczne
2. Tynk
3. Siatka montażowa 7×7 mm
4. Rura grzewcza KAN-therm
5. Szyna montażowa
6. Kołek rozporowy
7. Konstrukcja ściany
8. Izolacja termiczna
9. Tynk zewnętrzny
10. Dylatacje

 

W tym typie ogrzewania rury grzejne mocowane są do ściany za pomocą specjalnych listew montażowych a następnie zakrywane tynkiem.

W zależności od wymagań cieplnych i izolacyjności ściany zewnętrznej listwy montażowe mogą być mocowane bezpośrednio do ściany lub na uprzednio zamocowanej warstwie izolacji cieplnej (Rys.)

 

 

Fot. Sposób montażu rur

 

Całkowita grubość tynku powinna wynosić 30-35mm tak, aby nad rurami było co najmniej 10mm zaprawy tynkarskiej.

Elementy grzejnika ściennego
- Rury PE-Xc i PE-RT Systemu KAN-therm, z osłoną antydyfuzyjną, o średnicy 12×2 i 14×2 lub rury
grzewcze PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm, o średnicy 14×2,
- Listwy montażowe KAN-therm Rail dla rur o średnicy 12 lub 14 mm,
- Prowadnice (łuki ochronne) 90° tworzywowe lub metalowe dla rur o średnicach 12-18 mm,
- Rury osłonowe (peszel) dla rur o średnicach 12-14 mm,
- Taśma przyścienna dylatacyjna

 

Wytyczne montażu
- Do mocowania rur stosować listwy montażowe KAN‑therm Rail dla średnic 12 lub 14 mm mocowane
do ściany kołkami rozporowymi. Rozstaw kołków powinien zapewnić odpowiednia wytrzymałość i stabilność listwy i zależy od budowy ściany.  Rozstaw szyn montażowych na ścianie wynosi maksymalnie 50 cm,
- Tynk płyty grzewczej powinien charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną (min. 0,37 W/m × K), odpornością na temperaturę (ok. 70 °C dla tynków cementowo‑wapiennych, 50 °C dla
tynków gipsowych), elastycznością i małą rozszerzalnością,
- Rodzaj tynku musi być przystosowany do charakteru pomieszczenia. Mogą być stosowane tynki
wapienno‑cementowe, gipsowe a także zaprawy gliniane, Zalecane gotowe tynki: np. KNAUF MP‑75 G/F,
- Temperatura powietrza podczas prac tynkarskich nie powinna być niższa niż 5 °C,
- Tynk układać etapowo: pierwsza warstwa o grub. ok. 20 mm powinna całkowicie pokryć
rury grzewcze. Na świeżą warstwę nałożyć siatkę tynkarską z włókna szklanego o oczkach
40 × 40 mm a następnie nałożyć drugą warstwę o grubości 10 – 15 mm. Pasy siatki muszą nachodzić
na siebie a także na sąsiednie powierzchnie (ok.10 – 20 cm),
- Maksymalna szerokość pola grzewczego wynosi 4 m, wysokość do 2 m. Powierzchnia pola
nie powinna przekraczać 6 m2/obwód grzewczy,
- Podczas tynkowania rury grzewcze powinny być napełnione wodą pod ciśnieniem (min. 1,5 bara),
- Nagrzewanie tynku można rozpocząć po jego wyschnięciu (czas określony przez producenta
tynku – od 7 dni dla tynków gipsowych do 21 dla cementowych),
- Tynk może być malowany, pokrywany tapetą, farbą strukturalną i okładzinami ceramicznymi.

 

System suchy KAN-therm TBS Wall

 

 Rys. Budowa ogrzewania/
chłodzenia KAN‑therm TBS Wall
1. Wykładzina ścienna (tapeta,
płytki ceramiczne
2. Suchy tynk (płyta g-k)
3. Folia PE
4. Rura grzewcza KAN-therm
5. Profil stalowy (radiator)
6. Płyta Systemowa TBS
7. Listwa drewniana 25×50 mm
8. Konstrukcja ściany
9. Izolacja termiczna
10. Tynk zewnętrzny
11. Dylatacje

 

Rury grzewcze umieszczone są w rowkach płyt KAN-therm TBS wyposażonych w radiatory
z blachy stalowej. Płyty TBS mocowane są między poziomymi listwami lub profilami stalowymi
25 × 50 mm do powierzchni ściany. Na tak wykonaną konstrukcję nakłada się folię PE,
pełniącą rolę izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej a następnie do listew mocuje się płyty
gipsowo‑kartonowe.

Elementy grzejnika ściennego
- Płyty KAN‑therm TBS o wymiarach 1000×500×25 mm, z lamelami (radiatorami) z blachy stalowej,
- Listwy drewniane lub profile stalowe 25 × 50 mm,
- Rury PE-Xc i PE-RT Systemu KAN-therm z osłoną antydyfuzyjną lub rury PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm, o średnicy 16×2,0,
- Folia PE o szerokości 2 m i grubości 0,2 mm,
- Prowadnice 90° tworzywowe lub metalowe dla średnic 12-18 mm,
- Rury osłonowe (peszel) dla rur o średnicach 16 mm,
- Taśma przyścienna dylatacyjna,
- Suchy tynk, płyty gipsowo‑kartonowe.

 

Rys. Budowa ogrzewania/chłodzenia KAN‑therm TBS Wall; 1. Warstwa wykładziny ściennej
(płytki, farba strukturalna, tapeta itd.); 2. Suchy tynk (pyta g-k); 3. Folia PE; 4. Stalowy radiator (lamela)
5. Rura grzewcza KAN-therm; 6. Listwy drewniane; 7. Płyta KAN-therm TBS

Wytyczne montażu
- Powierzchnia ścian pod ogrzewanie musi być czysta, wyrównana i pionowa,
- Płyty KAN‑therm TBS mocować między listwami do powierzchni ściany przy pomocy odpowiednich
klejów do mocowania płyt styropianowych do konstrukcji budowlanych,
- Rozstaw listew wynosi (w osiach) 695 mm,
- Rury układać z rozstawem 167 mm, Folię PE nakładać na zakładkę 20 cm

 

UWAGI do projektowania

- maksymalna temperatura powierzchni ściany (grzanie) 35°C,
- minimalna temperatura powierzchni ściany (chłodzenie) 19°C,
- maksymalna temperatura zasilania instalacji 50°C,
- spadek temperatury wody w rurach od 5 do 10 K,
- rozstaw rur 5, 10, 15, 20 lub 25 cm, układane meandrowo (5 cm w przypadku podwójnego meandra),
- minimalna prędkość wody warunkująca skuteczne odpowietrzanie instalacji 0,2 m/s,
orientacyjna maksymalna dopuszczalna prędkość wody 0,8 m/s,
- orientacyjne maksymalne długości pętli grzewczych: 80 m dla rur 14 × 2 mm i 12 × 2 mm
(z uwzględnieniem odcinków przyłączeniowych),
- przy ścianach wewnętrznych opór cieplny wszystkich warstw ściany licząc do powierzchni rury
grzewczej nie powinien być mniejszy niż 0,75 m² × K/W (chyba, że zakładamy ogrzewanie sąsiadujących pomieszczeń).
Do wyznaczenia wydajności cieplnej grzejników ściennych w zależności od średnicy D (12
i 14 mm), rozstawu rur T (10, 15, 20 i 25 cm), grubości Su, właściwości cieplnych tynku oraz średniej
temperatury [(tV+tR):2]-ti ΔϑH(K) dostępne są (tabele) dla tynku o grubości 20 mm (ponad
powierzchnie rury) i wsp. przewodzenia λ = 0,8 W/mK oraz dla wartości jednostkowego oporu
przewodzenia warstwy wykończeniowej ściany RλΒ = 0,00; 0,05; 0,10; 0,15 m2 × K/W.

 

Pozostałe przepisy w katalogach firmy Kan-therm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});