Menu

Przepisy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo
budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Zbiór przepisów dotyczących prawa budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.).
Składa się ona z kilkunastu rozdziałów mówiących o:
- przepisach ogólnych, dotyczących prawa budowlanego,
- samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie,
- prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego,
- postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych,
- budowie i oddawaniu do użytku obiektów budowlanych,
- utrzymaniu obiektów budowlanych,
- katastrofach budowlanych,
- organach państwowego nadzoru budowlanego,
- przepisach karnych,
- odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
- przepisach przejściowych i końcowych.

Procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
W budownictwie występują dwa rodzaje dokumentacji:
- prawna,
- techniczna.
Do dokumentacji prawnej zaliczamy lokalizację ogólną (stwierdzenie potrzeby danej
inwestycji na danym terenie) i lokalizację szczegółową (określa dokładnie w którym miejscu ma stanąć
obiekt).
Do dokumentacji technicznej zaliczamy wszystkie uzgodnienia z dostawcami, np. wody,
energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. Bez tych uzgodnień nie można projektować danej
inwestycji, a bez uzyskania zgody (pozwolenia) – rozpoczynać budowy.
Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres
i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133 z 2003 r.).
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w "decyzji o warunkach
zabudowy zagospodarowania terenu", zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Projekt powinien zawierać:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- stosownie do potrzeb:
- oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
- oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą
publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
- w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w przypadku przedsięwzięcia): określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami.
W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą
być wymagane uzgodnienia i dokumenty z różnymi instytucjami np.: Urząd Miasta –
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w Starostwie Powiatowym danej miejscowości w biurze podawczym. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę” (WUiAB).
2. Załączniki:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
(WUiAB), może to być np. akt notarialny nabycia działki+ opinia o przekształceniu gruntu na cele budowlane (opinię taką wydaje się na wniosek inwestora)
- warunki techniczne dostawy gazu do celów socjalno-bytowych lub grzewczych
wydane przez Zakład Gazowniczy,
- warunki techniczne dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze i warunki odprowadzenia ścieków bytowych wydane przez zakład wodociągowy
- warunki zasilania budynku w energię elektryczna wydane przez zakład energetyczny (tzw. zgoda na zasilanie budynku energią elektryczną)
- opinia dotycząca stanu technicznego istniejących przewodów wentylacyjnych,
dymowych i spalinowych wraz ze wskazaniem możliwości podłączenia pieca
gazowego i wentylacji pomieszczenia wykonana przez Mistrza Kominiarskiego lub
osobę posiadającą uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności,
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gruntu (wydany przez gminę na wniosek inwestora)
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
- projekt budowlany w 4 egzemplarzach, przy czym: przy uzyskiwaniu pozwolenia na budynek nowy wymagane sa osobne projekty, 1. architektoniczno-budowlany, 2 - instalacji wod-kan, 3 - instalacji grzewczej, 4- instalacji elektrycznej, 5- instalacji gazowej (jeśli takowa istnieje). Jeśli projekt dotyczy tylko przebudowy obiektu lub rozbudowy domu o nowe pomieszczenia, bierze się pod uwagę tylko te instalacje, które występują w projektowanej części. Z czterech egzemplarzy projektu dwa zostają w starostwie powiatowym, jeden jest dla wykonawcy, a jeden dla inwestora jako archiwum. 
3. Do wglądu:
- uprawnienia projektanta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});