Menu

Instalacje lokalowe

Wstęp

 

Pod pojęciem instalacje lokalowe rozumie sie podejścia pod punkty czerpalne wykonywane bezpośrednio w lokalach mieszkalnych, stąd inna ich nazwa (lokalówki). Instalacje takie mogą być wykonywane przewodami sztywnymi lub elastycznymi biegnącymi w podłodze, za podwieszanym sufitem, za ścianką z płyty gipsowo-kartonowej, za listwą przypodłogową lub też bezpośrednio w bruzdach ściennych. Wybór rozwiązania zależy od  uwarunkowań technicznych, budowy przegród jak też wieku budynku. W nowobudowanych obiektach instalacje lokalowe skrywa się zwykle w podłogach w warstwie jastrychu lub ocieplenia. W budynkach istniejących podejścia chowane są w bruzdach lub za ściankami z płyt GK.

 

Instalacje w systemie rozdzielaczowym

 

W układzie z rozdzielaczem przewody główne ciepłej i zimnej wody zasilają rozdzielacze umieszczone na każdej kondygnacji (schowane w szafkach rozdzielczych). Od nich poprowadzone są przewody (przewód zimnej wody równolegle do ciepłej) zasilające poszczególne punkty poboru wody.
Przewód łączący rozdzielacz z punktem poboru wykonany jest z jednego odcinka rury ułożonego pod posadzką. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w ostatnich latach. Dodatkową zaletą systemu jest zgromadzenie w jednym miejscu (szafce rozdzielczej) zaworów odcinających do wszystkich punktów poboru.
Układ rozdzielaczowy to dobre rozwiązanie dla miękkich rur z tworzywa i miedzi. Rury układane w podłodze od szafki rozdzielczej powinny być umieszczone w rurze ochronnej, zwanej potocznie peszlem.
Rury prowadzone w ścianie lub bruzdach trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Takim zabezpieczeniem może być na przykład owinięcie rur tekturą falistą.

 

Instalacje w systemie równoległym (trójnikowym)

insszer2.jpg

 

W rozwiązaniu tym podejście wykonywane jest jednym przewodem (osobnym dla wody zimnej i ciepłej) rozgałęziającym się po drodze za pomocą trójników, stąd inna nazwa - system trójnikowy. Zaletą rozwiązania jest mniejsza ilość materiałów i niższy koszt, wadą - trójniki w podłodze i większe niebezpieczeństwo przecieku.

 

System szeregowy

 

W systemie tym w punktach czerpalnych umieszczone sa trójniki ustalone które pozwalają na prowadzenie instalacji w sposób szeregowy, tzn. przewód biegnie bezpośrednio przez punkt czerpalny stając się zasileniem dla następnego punktu. Rozwiązanie takie jest bardzo tanie ale może być stosowane w ograniczonym zakresie z uwagi na stały spadek ciśnienia i wydatku.

insszer3.jpg

Układ pierścieniowy

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje zapewnienie stałego obiegu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odcinków przewodów o objętości powyżej 3 dm3Z tego powodu wiele firm oferuje specjalne złaczki do wykonywania układów przepływowych zamkniętych typu piescieniowego. W rozwiązaniu tym woda ma na całym odcinku lokalówki ma zapewniony przepływ wnawet przy braku jej poboru. Zabezpiecza to instaalcję przed zastojem wody, jak też gwarantuje stałą temperaturę ciepłej wody w miejscu poboru niemal natychmaist po uruchomieniu baterii.   

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});