Menu

Koszty budowy farm morskich

Na podst. Jerzy Kupiński, Jarosław Michalak, Eleni Daniiloudi-Zielińska "Morskie elektrownie wiatrowe"

       

 

Budowa morskiej farmy wiatrowej jest dużo droższa niż lądowej o tej samej mocy.  Szacuje się, że przy obecnym poziomie technologii budowa elektrowni wiatrowej morskiej podnosi koszty o 30-50%. Wielkość
nakładów inwestycyjnych jest uzależniona od lokalizacji projektu oraz przyjętych w nim kategorii kosztów.
Są to koszty związane z:
– przygotowaniem projektu inwestycyjnego,
– zakupem i budową kluczowych elementów elektrowni wiatrowej, w tym:
• zakupu turbiny wiatrowej i masztów,
• budowy fundamentów,
• budowy wewnętrznej i zewnętrznej sieci energetycznej,
– koszty inwestycyjne, np. ubezpieczenia.
   Według inwestorów, największy udział procentowy dla inwestycji realizowanych w odległości 10 km od brzegu i głębokości wody do 20 m, stanowią koszty związane z zakupem oraz montażem masztów i turbin wiatrowych. Koszty te stanowią ok. 45% całej inwestycji. Koszty związane z budową fundamentów to ok. 24%, koszty zakupu i montażu instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych to ok. 20%. Pozostała
część nakładów w ilości 11% to koszty związana z fazą przygotowania projektu. 

   Jak pokazują badania eksperckie, koszt inwestycji w warunkach polskich w odległość do 10 km od linii brzegowej na głębokości do 20 m, powinien wynieść ok 3,02 mln EUR/ 1 MW mocy elektrowni wiatrowej. W opracowaniu pt. "Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku", wykonanym przez Fundację na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Grupy Doradczej SMDI, w 2012 r., na str. 28, wyznaczono współczynniki wzrostu kosztów inwestycyjnych, uzależniając je od odległości od brzegu oraz głębokości wody w miejscu realizacji inwestycji. Wartość tego współczynnika przedstawiono tabela 1.

 

Tabela1. Mnożnik wzrostu kosztów budowy elektrowni offshore w zależności od odległości od brzegu i głębokości morza.

Głębokość wody [m]

Odległość od brzegu [km]

<10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 100-200 >200
10-20 1,0 1,022 1,043 1,065 1,086 1,183 1,408 1,598
20-30 1,067 1,09 1,113 1,136 1,159 1,262 1,501 1,705
30-40 1,237 1,264 1,290 1,317 1,344 1,464 1,741 1,977
40-50 1,396 1,427 1,457 1,487 1,517 1,653 1,966 2,232

 

Przyjmując założenia, że:
– koszt zakupu i montażu turbiny i masztu jest niezależny od głębokości i odległości od brzegu,
– koszt przygotowania projektu również nieznacznie się zmieni,
– zakup i montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych nieznacznie się zmieni ze względu na głębokość posadowienia (zależny jest przede wszystkim od odległości od linii brzegowej),
– koszty budowy fundamentów będą rosły wraz ze wzrostem głębokości wody a nieznaczny wpływ będzie miała odległość od linii brzegowej (koszty dowozu materiałów, sprzętu i siły roboczej),
można zbilansować koszty inwestycji w przeliczeniu na kategorie kosztów uzależnionych od głębokości
posadowienia fundamentów w odległości do 10 km od linii brzegowej. Koszty te przedstawiono
w tabeli 2. Jak wynika z danych, struktura kosztów inwestycji zmienia się wraz z głębokością posadowienia
fundamentów. O ile dla izobaty 10 do 20 m większości koszt budowy stanowi zakup i montaż turbin
i masztów to w przypadku izobaty 40-50 m najbardziej kosztochłonne są prace przy budowie fundamentów.

 

Tabela 2. Struktura kosztów budowy elektrowni offshore w zależności od głębokości, dla 10 km odległości od brzegu.

Głębokość morza [m] 10-20 20-30 30-40 40-50
Całkowity koszt inwestycyjny w mln Euro/1MW 3,02 3,222 3,736 4,216

Rodzaj kosztu

Przygotowanie projektu 11% 10% 9% 8%
0,332 0,332 0,332 0,332
Budowa fundamentu 24% 29% 39% 46%
0,725 0,927 1,441 1,921
Zakup oraz montaż turbin wiatrowych 45% 42% 36% 32%
1,359 1,359 1,359 1,359
Zakup i montaż instalacji elektrycznych  wewn. i zewn. 20% 19% 16% 14%
0,604 0,604 0,604 0,604

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});