Menu

Turniej dla instalatorów sanitarnych

 

Tabela  Parametry zgrzewania rur PP

Średnica rury Głębokość kielicha w mm Czas nagrzewania w [s] Czas zgrzewania w [s] Czas chłodzenia w [min.]
16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 6
75 26,0 30 8 8
90 29,0 40 8 8
110 32,5 50 10 8
125 40,0 90 10 8

 

Zadanie 8

Zadanie 9

W instalacjach kanalizacyjnych często wykorzystuje się do montażu przyborów stelaże. Na rysunku przedstawiono stelaż:
a) Do pisuaru
b) Do umywalki dla osób niepełnosprawnych
c) Do baterii podtynkowej
d) Do bidetu

Zadanie 10

Odwrócona osmoza to:
a) Jeden z procesów uzdatniania wody
b) Rodzaj membrany w wymienniku ciepła
c) Rodzaj membrany w naczyniu ciśnieniowym
d) Zabezpieczenie rur polietylenowych przed przenikaniem tlenu

Zadanie 11

Oblicz ilość ciepła przenikającego przez przegrodę budowlaną o powierzchni 50m2, współczynniku przenikania ciepła 0,2 W/m2 xK.
Budynek posadowiony jest w Polsce w III strefie klimatycznej, a rozpatrywana przegroda jest ścianą zewnętrzną biblioteki.

Tabela: Obliczeniowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych.

Temperatura Rodzaj pomieszczenia
+50C
- magazyny bez stałej obsługi
- garaże
+80C
- klatki schodowe
- pomieszczenia przemysłowe
+120C
- magazyny ze stałą obsługą
- hale ciężkiej pracy
- hale targowe
+160C
- hale pracy lekkiej
- szatnie
- korytarze
- sale gimnastyczne
+200C
- pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
- biura
- biblioteki, muzea
+240C
- łazienki
- pływalnie
- żłobki, sale operacyjne
 
a) 400W
b) 100W
c) 40W
d) 10W

Zadanie 12

Pobrano próbki wody A i B. Ich cechy zestawiono w tabeli:

Wskaźnik Jednostka A B
Barwa mg Pt / l 10 15
Żelazo mg Fe / l 0,1 0,2
 
Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych wynoszą:
 
Wskaźnik Jednostka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
Barwa mg Pt / l 5 10 20 50 ponad 50
Żelazo mg Fe/ l 0,1 0,3 1,0 2,0 ponad 2,0
 
Do której klasy jakości wód przynależą próbki A i B ?
a) A i B do klasy 1
b) A i B do klasy 3
c) A do klasy 2, B do klasy 3
d) A do klasy 1, B do klasy 2

Zadanie 13

Do metod chemicznych dezynfekcji wody zalicza się:
a) gotowanie i pasteryzację
b) naświetlanie promieniami UV i chlorowanie
c) ozonowanie i naświetlanie promieniami UV
d) chlorowanie i ozonowanie

Zadanie 14

Jakie uzbrojenie montuje się na wznośnej rurze bezpieczeństwa?
a) hydrometr
b) zawór odcinający
c) wodomierz
d) żadnego uzbrojenia nie wolno montować na wznośnej rurze bezpieczeństwa

Zadanie 15
 
Próbka wody kotłowej ma twardość 0,5 mval/l. Jaka jest twardość tej próbki w stopniach niemieckich i w mg CaCO3/l.?

Jednostka 0n mval/l mg CaCO3/l
mval/l 2,8 1 50
0n 1 0,357 17,9
mg CaCO3/l 0,056 0,02 1
 
a) 2,8 i 50
b) 1,4 i 25
c) 0,028 i 0,5
d) 0,5 i 0,01

Zadanie 16

Gdzie montowany jest zawór antyskażeniowy
a) w instalacji kanalizacyjnej na wyjściu z budynku
b) na sieciach kanalizacyjnych przed oczyszczalnią ścieków
c) w instalacji wodociągowej za wodomierzem
d) na sieciach wodociągowych za urządzeniami dawkującymi chlor

Zadanie 17

Cena jednostkowa rury stalowej czarnej o średnicy 15mm wynosi 4 zł/m. Ile wynosi koszt materiału gałązek zasilającej i powrotnej o długości 0,75m każda
a) 6 zł                                                                                                                                         
b) 8 zł                                                                                                                                         
c) 4 zł
d) 7 zł

Zadanie 18

Butli z gazem płynnym nie wolno ustawiać:
a) w pomieszczeniu nieogrzewanym
b) w piwnicy o podłodze znajdującej się poniżej powierzchni terenu
c) w tym samym pomieszczeniu co kocioł
d) na najniższej kondygnacji budynku

Zadanie 19

Kominy dla kotłowni gazowych i olejowych należy wykonywać z :
a) cegły
b) stali pokrytej cynkiem
c) stali pokrytej cyną
d) stali kwasoodpornej

Zadanie 20

Proces sedymentacji wykorzystywany jest w:
a) mikrositach i kratach
b) filtrach i odtłuszczaczach
c) osadnikach i piaskownikach
d) neutralizatorach i aeratorach

Zadanie 21

Wysokość ciśnienia ścieków w instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej:
a) Jest największa w najniższym punkcie instalacji
b) Jest największa w najwyższym punkcie instalacji
c) Zależy od średnicy pionu i ilości spływających ścieków
d) Jest stała na całej wysokości pionu i równa ciśnieniu atmosferycznemu

Zadanie 22

Do pomiaru ciśnienia w kominach służy:
a) Wakuometr
b) Manometr różnicowy
c) Manometr kontrolny
d) barometr
 
Zadanie 23

Zmierzona przez montera na planie zagospodarowania działki w skali 1:500 długość przykanalika wyniosła 2,5 cm. Długość rzeczywista, to: 
a) 25m
b) 12,5m
c) 750 cm
d) 125m

Zadanie 24

Rysunek po prawej przedstawia:
a) Wakuometr
b) Pluwiometr
c) Wodowskaz 
d) barometr

Zadanie 25

Praca w studzienkach i kanałach kanalizacyjnych zaliczana jest do niebezpiecznych, dlatego mogą ją wykonywać pracownicy którzy mają 18 lat. Oświetlenie miejsca pracy mogą wykonywać:
a) Tylko światłem dziennym poprzez uchylenie włazu
b) Lampami wodoszczelnymi o napięciu do 48V
c) Lampami wodoszczelnymi o napięciu do 24V
d) Lampami gazo i wodoszczelnymi o napięciu do 220V


Odpowiedzi:

1.C, 2B, 3D, 4C, 5B, 6A, 7A, 8B, 9A, 10A, 11A, 12C, 13D, 14D, 15B, 16C, 17A, 18B, 19D, 20C, 21A, 22A, 23B, 24B, 25C


 

Turniej dla instalatorów sanitarnych cz. II

Zadanie opisowe

Na rysunku pokazano fragment instalacji wod.-kan. w budynku wielorodzinnym. Przewody lokalowe wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur  stalowych ocynkowanych. Podejścia wykonano w technologii krytej w bruzdach ściennych. Na przyborach zaprojektowano baterie stojące. Twoim zadaniem jest:
a) Narysowanie instalacji wody zimnej i ciepłej i kanalizacyjnej. Wpisanie średnic przewodów kanalizacyjnych.
b) Wymienienie w formie tabelarycznej uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej i przyborów sanitarnych
c) Wymienienie w formie tabelarycznej uzbrojenia instalacji wodociągowej
d) Wymienienie niezbędnych narzędzi do wykonania instalacji wod.-kan. (bez montażu przyborów)

Rozwiązanie zadania opisowego

Tabela 1

Wykaz uzbrojenia instalacji wodociągowej

L.P. Nazwa uzbrojenia Ilość sztuk
1 Zawór wodociągowy fø20 1
2 Zawór wodociągowy fø15 1
3 Wodomierz do wody zimnej 1
4 Wodomierz do wody ciepłej 1
5 Bateria umywalkowa stojąca 2
6 Bateria wannowa z ręcznym natryskiem stojąca 1
7 Zawór do dolnopłuka 1

Tabela 2

Wykaz uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej

L.P. Nazwa uzbrojenia Ilość sztuk
1 Umywalka podwójna 1
2 Wanna 1
3 Muszla ustępowa warszawska 1
4 Dolnopłuk ścienny 1
5 Syfon wannowy 1
6 Syfon umywalkowy 2

 

Tabela 3

Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania zadania

L.P. Nazwa narzędzia Uwagi
1 Gwintownica  
2 Imadło rurowe „pionier”  
3 Piłka z ramką  
4 Klucze do montażu rur  
5 Wiertarka udarowa  
6 Komplet wierteł widiowych  
7 Poziomnica  
8 Metrówka  
9 Wkrętak  
10 Młotek  
11 Przecinak  
12 Ołówek  

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});