Menu

Turniej ZŁOTA KIELNIA kwiecień 2010

CZĘŚĆ I - WIEDZA ZAWODOWA

1. Poziomy element konstrukcyjny dzielący budynek na kondygnacje to

A) dach
B) strop
C) ściana
D) nadproże

2. Na rysunku przedstawiono

A) pustak wentylacyjny
B) pustak stropowy
C) cegłę dziurawkę
D) cegłę kratówkę

3. Obiekt, w którym wykonano instalację technologiczną chłodniczą nazywamy

A) budynkiem mieszkalnym
B) halą przemysłową
C) obiektem małej architektury
D) budynkiem usługowym

4. Kanały w instalacji wentylacyjnej wykonuje się z
A) PE
B) PVC
C) miedzi
D) żeliwa

5. Demontaż z instalacji centralnego ogrzewania grzejnika członowego powinien być poprzedzony spuszczeniem wody z

A) demontowanego grzejnika
B) pionu, do którego podłączony jest grzejnik
C) całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
D) instalacji c.o. jednego piętra, na którym demontuje się grzejnik

6. Twardość materiałów budowlanych jest cechą

A) fizykochemiczną
B) technologiczną
C) mechaniczną
D) techniczną

7. Oblicz koszt robocizny przy montażu okapu kuchennego, wiedząc że na wykonanie zadania monter potrzebuje 1,5 godziny, a koszt 1 roboczogodziny wynosi 25 zł

A) 12,50 zł
B) 25,00 zł
C) 37,50 zł
D) 50,00 zł

8. Izolacja cieplna przewodów rurowych z wełny mineralnej, powinna być zabezpieczona przed wpływami środowiska oraz uszkodzeniami mechanicznymi

A) płaszczem ochronnym
B) konstrukcją wsporczą
C) siatką ocynkowaną
D) opaską mocującą

9. Instalacja kanalizacyjna odprowadzająca ścieki zawierające aktywne lub trujące domieszki chemiczne, powinna być wyposażona

A) w odtłuszczacz
B) w neutralizator
C) w odbenzyniacz
D) w osadnik piasku

10. W celu zmniejszenia energii odpływających ścieków w pionowych przewodach kanalizacyjnych budynków wyższych niż 5 kondygnacji, stosuje się

A) zasuwy burzowe
B) rury wywiewne
C) czyszczaki
D) odsadzki

11. Próbę szczelności oraz działania instalacji wodociągowej należy wykonać

A) przed wykonaniem odgałęzień instalacji
B) przed ułożeniem izolacji cieplnej
C) po zakryciu bruzd
D) po robotach malarskich

12. Średnica podejścia do wanny lub zlewozmywaka o długości mniejszej niż 3 m powinna wynosić

A) 30 mm
B) 40 mm
C) 50 mm
D) 100 mm

13. Przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane powinno się wykonywać

A) w przykanalikach
B) w ochronnej tulei
C) w obudowie żeliwnej
D) w szynach montażowych

14. Rysunek przedstawia zawór

A) prosty
B) prosty z zaworem spustowym
C) kątowy
D) kątowy z zaworem spustowym

15. Na rysunku przedstawiono

A) baterie czerpalną natryskową
B) baterię czerpalną
C) baterię czerpalną z ruchomą wylewką
D) mieszacz z termostatem

16. Na rysunku przedstawiono zawór czerpalny

A) zwykły
B) zwrotny
C) hydrantowy
D) ze złączką do węża

17. Wskaż oznaczenie graficzne kotła elektrycznego

18. Wskaż zawór grzejnikowy kątowy z podwójną regulacją

19. Wentylacją naturalną nie jest

A) wentylacja grawitacyjna
B) wentylacja mechaniczna
C) przewietrzanie
D) infiltracja

20. W przypadku stwierdzenia wzrostu oporu przepływu powietrza przez filtr komory klimatyzacyjnej należy

A) oczyścić lub wymienić filtr powietrza
B) oczyścić lub wymienić odkraplacz
C) zmniejszyć przepływ powietrza
D) zwiększyć przepływ powietrza

21. Na zdjęciu przedstawiono wentylator

A) dachowy
B) promieniowy
C) osiowy do montażu ściennego
D) osiowy do montażu kanałowego

22. Który zestaw narzędzi będzie potrzebny do montażu instalacji wodociągowej, jeżeli z dokumentacji projektowej odczytano, że instalację należy wykonać z rur miedzianych?

A) Lutownica, obcinarka krążkowa, kalibrator
B) Piłka do metalu, zaciskarka, gwintownica
C) Lutownica, kalibrator, zgrzewarka
D) Wiertarka, palnik, gwintownica

23. Połączenia otulin z pianki poliuretanowej przeznaczonych do izolacji przewodów ciepłej wody użytkowej wykonuje się, stosując

A) szpilki
B) klej
C) nity
D) żywicę

24. Z uwagi na dbałość o środowisko naturalne, odpady powstające przy montażu instalacji z tworzyw sztucznych należy

A) unieszkodliwić w procesach biologicznych
B) wrzucać do pojemników ogólnego przeznaczenia
C) unieszkodliwiać w procesach spalania
D) przekazywać do recyklingu

25. Wskaż maksymalną temperaturę ciepłej wody użytkowej w zasobniku ciepła

A) 25°C
B) 55°C
C) 80°C
D) 90°C

26. Na podstawie rysunku oblicz odległość pomiędzy przewodem ulicznym a rewizją w budynku

A) 6,0 m
B) 12,0 m
C) 18,0 m
D) 24,0 m

27. Na podstawie rysunku oblicz różnicę rzędnych przewodu między punktem 2 i punktem 3

A) 0,10 m
B) 0,12 m
C) 0,22 m
D) 0,24 m

28. Do zatrzymywania zanieczyszczeń w indywidualnych węzłach cieplnych służą

A) odmulacze
B) odwadniacze
C) kryzy dławiące
D) zawory regulujące

29. Urządzenia montowane na początku podejść przyborów sanitarnych stanowiące barierę przed wyziewami kanalizacyjnymi, to

A) przewietrzniki kanałowe
B) syfony kanalizacyjne
C) rewizje kanalizacyjne
D) rury wywiewne

30. Urządzenie w komorze klimatyzacyjnej zapewniające odpowiednią ilość wilgotności w powietrzu to

A) komora zraszania
B) filtr powietrza
C) nagrzewnica
D) przepustnica

31. Do gaszenia palącego się urządzenia elektrycznego będącego pod napięciem należy użyć

A) gaśnicy proszkowej
B) gaśnicy pianowej
C) hydronetki ręcznej
D) koca gaśniczego

32. Na podstawie tabeli oblicz całkowite koszty ułożenia 3 m instalacji ciepłej wody użytkowej

A) 126 zł
B) 124 zł
C) 109 zł
D) 74 zł

33. Wiedząc, że odległość grzejnika od pionów centralnego ogrzewania wynosi 0,55 m, podaj ile metrów rur potrzeba do podłączenia tego grzejnika

A) 0,55 m
B) 0,75 m
C) 1,10 m
D) 2,20 m

34. W dokumentacji technicznej podano, że przewód kanalizacyjny ø 0,16 o długości l = 30 m, należy prowadzić ze spadkiem i = 2%. Podaj jakie będzie zagłębienie przewodu Δh na tej długości?

A) 0,3 m
B) 0,6 m
C) 3,0 m
D) 6,0 m

35. Budynek ma 4 kondygnacje, każda po 3 m. Wyrzutnia umieszczona jest 0,8 m nad dachem budynku. Centrala wentylacyjna umieszczona jest na poziomie 0,00 w budynku. Podaj długość kanału wentylacyjnego łączącego centralę z wyrzutnią

A) 12,8 m
B) 12,0 m
C) 3,8 m
D) 7,8 m

36. Podczas prac spawalniczych pracownik powinien by c zabezpieczony przede wszystkim przed

A) porażeniem prądem
B) działaniem czynników atmosferycznych
C) szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych
D) upadkiem

37. Podczas prac montażowych, pracownik przebywa przy materiałach łatwopalnych z otwartym ogniem, więc naraża swoje życie i zdrowie na

A) złamanie
B) poparzenie
C) utratę słuchu
D) skaleczenie

38. Instalacja ciepłej wody użytkowej jest rozległa. W najbardziej niekorzystnym punkcie czerpalnym temperatura na wylocie wynosi 45o C. Sadek temperatury na drodze od wymiennika do punktu czerpalnego wynosi Δ= 10oC. Jaka powinna być temperatura w wymienniku?

A) 60°C
B) 55°C
C) 45°C
D) 35°C

39. Aby wykonać połączenie na gwint dwóch rur potrzebne będzie

A) włókno konopne i złączka nakrętna
B) włókno konopne i złączka wkrętna
C) uszczelka gumowa i złączka nakrętna
D) uszczelka gumowa i złączka wkrętna

40. Aby wykonać na przewodzie stalowym o średnicy mniejszej niż 15 mm obejście lub zmianę kierunku w warunkach budowlanych, wykorzystamy do tego celu

A) imadło
B) kombinerki
C) giętarkę mechaniczną
D) przeciwwagę

41. Wodomierze dostosowane przy zmiennym natężeniu przepływu to wodomierze:

A) skrzydełkowe
B) śrubowe
C) wirnikowe
D) sprzężone

42. Połączenie bezciśnieniowe przewodu przyłącza z kanałem sieci wodociągowej to połączenie na:

A) trójnik
B) opaskę
C) zimne zgrzewanie
D) siodełko

43. Wysoka sprawność kondensacyjnych kotłów centralnego ogrzewania jest efektem:

A) opalania ich gazem ziemnym
B) zastosowania sztucznego ciągu
C) odzyskiwania ciepła ze spalin
D) stosowania wody zmiękczonej

44. Symbolem 1" oznacza się:

A) średnicę przewodu równą 25,4mm
B) ciśnienie w instalacji o wielkości 1 bara
C) uchwyt na przewodzie najbliżej baterii czerpalnej
D) pierwszy pion kanalizacyjny licząc od strony przykanalika
 
45. Konwekcja oznacza:

A) przenikanie ciepła przez przegrody budowlane
B) unoszenie ciepła przez powietrze w pomieszczeniu
C) promieniowanie cieplne przegród budowlanych
D) straty i zyski ciepła w budynkach

46. Do łączenia rur z polipropylenu w instalacji wodnej stosujemy:

A) klucz szwedzki
B) klucz nasadowy
C) zaciskarkę elektryczną
D) zgrzewarkę

47. Stosowanie zbyt dużej ilości kolan w instalacji centralnego ogrzewania powoduje:

A) wzrost ciśnienia
B) spadek ciśnienia
C) przewężenie
D) spory ubytek wody

48. Średnica wylotu odgałęzienia ciepłej i zimnej wody doprowadzonej do umywalki powinna wynosi:

A) 10 mm
B) 15 mm
C) 20 mm
D) 25 mm

49. Wysokość montażu baterii wannowej nad górną krawędzią wanny:

A) 10-15 cm
B) 10-10 cm
C) 12-20 cm
D) 10-25 cm

50. Żeliwo to stop:

A) żelaza z węglem o procentowej zawartości węgla większej od 2%
B) żelaza z węglem o procentowej zawartości węgla mniejszej do 2%
C) miedzi i cyny
D) miedzi i aluminium


 

CZĘŚĆ II – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. W celu ustalenia wysokości należnego podatku od towarów i usług, podatnik sporządza w każdym miesiącu

A) NIP-3
B) PIT-4
C) VAT-7
D) ZUS-ZUA

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje

A) prezydent miasta
B) dyrektor urzędu pracy
C) dyrektor urzędu statystycznego
D) naczelnik urzędu skarbowego

3. Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez niego składek na ubezpieczenie

A) chorobowe
B) emerytalne
C) rentowe
D) zdrowotne

4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca 6000 sztuk produktu, otrzymując 0,40 zł za 1 sztukę, wyniesie

A) 1200 zł
B) 2400 zł
C) 3600 zł
D) 4800 zł

5. Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca

A) nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia lekarskiego
B) nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku pracy
C) nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w żądanym terminie
D) nie przyznał mu premii

6. Ilość towaru oferowanego do sprzedaży, znajdującego się w danej chwili na rynku, to

A) popyt
B) podaż
C) elastyczność cenowa popytu
D) elastyczność cenowa podaży

7. Dyrektor cukrowni, zwolnił 60 pracowników po zakończeniu kampanii cukrowniczej. Zwolnienie to spowodowało na rynku lokalnym bezrobocie

A) fikcyjne
B) sezonowe
C) chroniczne
D) koniunkturalne

8. Pracownicy zatrudnionej w przedsiębiorstwie na czas nieokreślony bezpośrednio po urodzeniu dziecka przysługuje

A) urlop macierzyński
B) urlop wychowawczy
C) urlop wypoczynkowy
D) urlop okolicznościowy

9. Możliwość spłaty zaciągniętego kredytu bankowego wraz z odsetkami w ustalonych terminach to

A) zdolność kredytowa
B) leasing
C) wiarygodność klienta
D) rzetelność klienta

10. W Rejonowym Urzędzie Pracy nie można

A) zarejestrować bezrobotnego
B) skorzystać z pośrednictwa pracy
C) zapisać się na kurs szkolenia zawodowego
D) zarejestrować działalności gospodarczej

11. Odpowiadając na ofertę pracy, należy sporządzić

A) kwestionariusz osobowy i list motywacyjny
B) list motywacyjny i życiorys zawodowy
C) życiorys zawodowy świadectwa pracy
D) świadectwo pracy i kwestionariusz osobowy

12. Pracownik został zatrudniony na 10 dni. Za wykonanie 1 produktu otrzymywał 2,00 zł. Wykonywał 50 produktów dziennie. Pracodawca przyznał mu 200 zł premii za wysoką wydajność pracy. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi?

A) 100 zł
B) 200 zł
C) 1000 zł
D) 1200 zł

14. Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?

A) umowy – zlecenia
B) umowy o dzieło
C) umowy o pracę
D) umowy agencyjnej

15. W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie następującej treści (tekst obok) Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która:

A) ukończyła technikum budowlane, posiada prawo jazdy kategorii B, zna język niemiecki, posiada status bezrobotnego
B) ukończyła wyższą uczelnię, wykonuje pracę na umowę zlecenie, jest gotowa podjąć własną działalność gospodarczą
C) posiada prawo jazdy kategorii B, status bezrobotnego absolwenta, jest gotowa podjąć własną działalność gospodarczą i ma ukończoną szkołę zawodową
D) posiada dyplom wyższej uczelni oraz prawo jazdy kategorii B i jest gotowa podjąć własną działalność gospodarczą

16. Jaki rodzaj umowy (patrz tabela obok) powinien być zawarty z Panią Janiną Nowak, która została zatrudniona w celu wykonania archiwizacji dokumentów biura?

A) umowa na okres próbny
B) umowa na czas określony
C) umowa na czas nieokreślony
D) umowa na czas wykonania określonej pracy

17. Spośród dokumentów scharakteryzowanych w tabeli zamieszczonej poniżej wybierz ten, który służy do przekazania kwoty 50000zł z rachunku bankowego firmy „NOWBUD” na rachunek firmy „MAX”.

A) weksel własny
B) faktura vat
C) polecenie przelewu
D) deklaracja podatkowa

18. Do jakiego rodzaju działalności gospodarczej zakwalifikujesz prowadzenie hurtowni z materiałami budowlanymi?

A) doradczej
B) handlowej
C) produkcyjnej
D) usługowej

19. Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, który z przedstawionych chłopców w rozumieniu kodeksu jest pracownikiem młodocianym

A) Paweł, lat 15, ukończył szkołę podstawową
B) Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum
C) Adam, lat 17, ukończył gimnazjum
D) Jacek, lat 19, uczęszcza do technikum

Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli  co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie.

20. Pracodawcą na rynku pracy jest:

A) absolwent szkoły zawodowej
B) nauczyciel w szkole średniej
C) urzędnik w Powiatowym Urzędzie Pracy
D) właściciel hurtowni budowlanej

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});