Menu

Uzdatnianie wody

PN-EN 878:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --
Siarczan (VI) glinu
PN-EN 882:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Glinian sodu
PN-EN 887:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --
Siarczan (VI) glinu żelaza (III)
PN-EN 890:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Roztwór siarczanu(VI) żelaza (III); (oryg.); (gr. cen. S)
PN-EN 902:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek diwodoru
PN-EN 937:2016-07 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlor
PN-EN 938:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --
Chloran(III) sodu
PN-EN 939:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas chlorowodorowy
PN-EN 1017+A1:2017-08 - wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Dolomit prażony 
PN-EN 1018+A1:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --Węglan wapnia
 
PN-EN 12485:2017-08 - wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Węglan wapnia, wapno wysokowapniowe, dolomit prażony, tlenek magnezu, węglan magnezu wapnia oraz wapno dolomitowe -- Metody badań
PN-EN 12671:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek chloru wytwarzany in situ
PN-EN 12678:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Peroksomonosiarczan(VI) potasu
PN-EN 12672:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia
-- Manganian(VII) potasu
PN-EN 12926:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --Peroksodisiarczan(VI) sodu
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Wersja angielska. Jakość wody iznaczanie Escherichia Coli i bakterii grupy coli. Część 1 metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
PN-EN ISO 13160:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Stront 90 i stront 89 -- Metody badań z
zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego lub zliczania proporcjonalnego
PN-EN ISO 13161:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa
PN-EN ISO 13162:2015-11 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie aktywności węgla 14C -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego
PN-EN 13176:2015-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Etanol
PN-EN 13752:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek manganu; (oryg.); (gr. cen. J)
PN-EN ISO 13843:2017-10 - wersja angielska Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych 
PN-EN ISO 14189:2016-10  - wersja polska Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens -- Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 14403-1:2012 Jakość wody -- Oznaczanie cyjanków ogólnych i wolnych przy zastosowaniu analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 1: Metoda wstrzykowej analizy przepływowej (FIA); (oryg.); (gr. cen. J)
PN-EN ISO 14403-2:2012 Jakość wody -- Oznaczanie cyjanków ogólnych i wolnych przy zastosowaniu analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 2: Metoda analizy przepływowej ciągłej (CFA); (oryg.); (gr. cen. M)
PN-EN 14757:2015-09 Wersja angielska Jakość wody -- Odłowy kontrolne ryb za pomocą zestawów wontonów o zróżnicowanej wielkości oczek
PN-EN 15030+A1:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Sole srebra do okresowej ochrony wody pitnej
PN-EN 15039:2014-05 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Środki przeciw osadzaniu się kamienia na membranach -- Kwasy polikarboksylowe i ich sole
PN-EN 15074:2015-01 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Ozon
PN-EN 15362:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Węglan sodu
PN-EN 15513:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Ditlenek węgla
PN-EN 15514:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Kwas chlorowodorowy
PN-EN 16037:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Wodorosiarczan sodu; (oryg.); (gr. cen. M) 
PN-EN 16038:2012 Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Wodorosiarczan sodu; (oryg.); (gr. cen. G)
PN-EN 16070:2014-05 Wersja angielska Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Zeolit naturalny
PN-EN 16161:2012 Jakość wód -- Wytyczne do użycia metody przyżyciowej absorpcji dla oceny stężenia chlorofilu-a w próbkach wody morskiej i słodkiej; (oryg.); (gr. cen. M)
PN-EN 16691:2015-12 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) 
PN-EN 16693:2015-12 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wybranych chloroorganicznych
pestycydów (OCP) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
PN-EN 16694:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wybranych polibromowanych
difenyloeterów (PBDE) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z
zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
PN-EN 16695:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Wytyczne do określania bioobjętości fitoplanktonu
PN-EN 16698:2016-01 - wersja polska Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek ilościowych i jakościowych fitoplanktonu z wód śródlądowych
PN-EN 16870:2017-04  - wersja angielska Jakość wody -- Wytyczne dotyczące określania stopnia zmian cech hydromorfologicznych w jeziorach

PN-EN 16859:2017-04  - wersja angielska Jakość wody -- Wytyczne dotyczące monitorowania populacji słodkowodnej skójki perłorodnej (Margaritifera margaritifera) i ich środowiska

PN-EN 17034:2018-02 - wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek glinu bezwodny, chlorek glinu zasadowy, chlorek pentawodorotlenek diglinu i chlorek wodorotlenek siarczan glinu

PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielskaJakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielskaJakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 wersja angielska jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni.
PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych
PN-EN ISO 5667-16:2017-07  - wersja angielska Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie mętności -- Część 1: Metody ilościowe
PN-EN ISO 7393-2:2018-04  - wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dialkilo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych
PN-EN ISO 7827:2013-06 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie "podatności na biodegradacje" i "całkowitej" tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym -- Metoda z oznaczaniem rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 Wersja polska Jakość wody -- Badanie i oznaczanie barwy
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Wersja polska Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
PN-EN ISO 9696:2018-02 - wersja angielska Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa -- Metoda badania z zatężaniem próbek
PN-EN ISO 9697:2017-10 - wersja angielska Jakość wody -- Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych -- Metoda badania z zatężaniem próbek
PN-EN ISO 9698:2015-10 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności trytu -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego
PN-EN ISO 10253:2017-01 Wersja angielska. Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema sp. i Phaeodactylum tricornutum
PN-EN ISO 10703:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności radionuklidów -- Metoda spektrometrii promieniowania gamma o wysokiej rozdzielczości
PN-EN ISO 11704:2015-11 Wersja angielska Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego
PN-EN ISO 10704:2015-11 Wersja angielska Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda cienkiego depozytu źródła
PN-EN ISO 10710:2013-06 Wersja angielska Jakość wody -- Badanie hamowania wzrostu z użyciem
makroglonów wód morskich i słonawych Ceramium tenuicorne
PN-EN ISO 11731:2017-08 - wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella 
PN-EN ISO 10870:2012 Jakość wody -- Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich; (oryg.); (gr. cen. N) 
PN-EN ISO 19340:2018-02 - wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie chloranów(VII) rozpuszczonych -- Metoda chromatografii jonowej (IC)
PN-EN ISO 12846:2012 Jakość wody -- Oznaczanie rtęci -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ze wzbogacaniem lub bez wzbogacania 
PN-EN ISO 20227:2017-09 - wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wpływu ścieków, wód naturalnych i substancji chemicznych na zahamowanie wzrostu rzęsy wielokorzeniowej Spirodela polyrhiza -- Metoda z zastosowaniem mikrobiotestu niezależnej hodowli 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});