Menu

Normy z sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar
PN-B-01700:1999
PN-B-02857:2017-04  - wersja polska Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Prze-ciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badanie przy odbiorze
PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach
(PN-92/B-10727) górniczych. Wymagania i badanie przy odbiorze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Urządzenia, elementy (wyroby)
PN-EN 19:2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej
PN-EN 26:2015-10 Wersja angielska Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego
PN-EN 31:2011 Umywalki. Wymiary przyłączeniowe (oryg.)
PN-EN 31+A1:2014-07 Wersja angielska Umywalki -- Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 33:2011/AC:2014-07 Wersja angielska Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 35:2014-07 Wersja angielska Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry -- Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 89:2015-10 Wersja angielska Zasobnikowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego
PN-EN 124-3:2015-07/Ap1:2017-08 - wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium
PN-EN 124-4:2015-07/Ap1:2017-08 - wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 
PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08 - wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych 
PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08 - wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)  
PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN 232:2013 Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe; (oryg.); (gr. cen. G)
PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia
PN-EN 248:2005 Armatura sanitarna. Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr
PN-EN 249:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe wykonane z współwytłaczanych płyt akrylowych. Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 251:2013 Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przyłączeniowe; (oryg.); (gr. cen. G) 
PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem sieciującym do wanien i brodzików do użytku domowego (oryg.)
PN-EN 274-2:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 2: Metody badań
PN-EN 274-3:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 3: Sterowanie jakością
PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: Wymagania;
PN-EN 295-1:2013-06 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń
PN-EN 295-2:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 2: Ocena zgodności i testowanie
PN-EN 295-3:1999
PN-EN 295-3:1999/A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań
PN-EN 295-4:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych
PN-EN 295-5:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 5: Wymagania dotyczące rur perforowanych i połączeń
PN-EN 295-6:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Cześć 6: Wymagania dotyczące elementów studzienek włazowych i rewizyjnych
PN-EN 295-7:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 7: Wymagania dotyczące rur i połączeń stosowanych do przeciskania
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN 295-10:2007 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Część 10: Wymagania użytkowe
PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej (oryg.)
PN-EN 512:2000
PN-EN 512:2000/A1:2002 Wyroby włóknocementowe. Rury ciśnieniowe i złącza
PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 558:2008
PN-EN 558:2008/AC:2010 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg.)
PN-EN 588-1:2000 Rury włóknocementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004 Rury włóknocementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe
PN-EN 593+A1:2011 Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe (oryg.)
PN-EN 598+A1:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań
PN-EN 639:1999 Ogólne wymagania dotyczące betonowych rur ciśnieniowych oraz złączy i kształtek
PN-EN 640:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem równomiernie rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki
PN-EN 641:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza i kształtki
PN-EN 642:2000 Rury ciśnieniowe z betonu sprężonego z płaszczem lub bez płaszcza blaszanego łącznie ze złączami i kształtkami oraz specjalne wymagania dotyczące stali sprężającej
PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
PN-EN 671-2:2012/Ap1:2014-07 Wersja polska Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym (oryg.)
PN-EN 681-1:2002
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
PN-EN 681-2:2003
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 681-3:2003
PN-EN 681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej
PN-EN 681-4:2003
PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu
PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe (oryg.)
PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje typów armatury
PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje elementów armatury
PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa. Terminologia. Część 3: Definicje terminów ogólnych
PN-EN 752:2017-06  - wersja angielska Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów zewnętrznych i ich części składowych
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.)
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone (oryg.)
PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (oryg.)
PN-EN 809+A1:2009
PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa (oryg.)
PN-EN 816:2017-09 - wersja angielska Armatura sanitarna -- Automatyczne zawory zamykające 
PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN 853:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne wzmocnione oplotem z drutu -- Wymagania
PN-EN 854:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne ze
wzmocnieniem tekstylnym -- Wymagania
PN-EN 856:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą, wzmocnione spiralą z drutu -- Wymagania
PN-EN 857:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne wzmocnione zwartym oplotem z drutu -- Wymagania
PN-EN 858-1:2005
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością
PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja
PN-EN 877:2004
PN-EN 877:2004/A1:2007
PN-EN 877:2004/AC:2009 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości
PN-EN 997+A1:2015-09 Wersja angielska Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym
PN-EN 1012-1:2011/Ap1:2013-07 Wersja angielska Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania
bezpieczeństwa -- Cześć 1: Sprężarki
PN-EN 1057+A1:2013 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania; (gr. cen. R)
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-kowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (oryg.)
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: Hydranty (oryg.)
PN-EN 1085:2010 Oczyszczanie ścieków. Terminologia
PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej
PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne
PN-EN 1092-3:2008 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierzeokrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi (oryg.)
PN-EN 1111:2017-09 - wersja angielska Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólna specyfikacja techniczna
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN 1113:2015-06 Wersja angielska Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna
PN-EN 1123-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością
PN-EN 1123-2 + A1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 2: Wymiary (oryg.)
PN-EN 1124-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością
PN-EN 1124-2:2014-07 Wersja angielska Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- Część 2: System S, kształty i wymiary
PN-EN 1124-3:2008 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary(oryg.)
PN-EN 1171:2015-12 Wersja angielska Armatura przemysłowa -- Zasuwy żeliwne
PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania
PN-EN 1253-1:2015-03 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm
PN-EN 1253-2:2015-03 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
PN-EN 1253-3:2016-07 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach -- Część3: Ocena zgodności
PN-EN 1253-4:2016-06 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 4: Zwieńczenia 
PN-EN 1253-5:2017-03 - wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich
PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego
PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi
PN-EN 1254-3:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi
PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych
PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN 1254-6:2013 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi; (oryg.); (gr. cen. T)
PN-EN 1254-8:2013 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych; (oryg.); (gr. cen. M)
PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna specyfikacja techniczna 
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
 PN-EN ISO 11297-1:2018-05
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
 PN-EN ISO 11298-1:2018-05
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PN-EN1433:2005
PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniajace nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności
PN-EN 1444:2002 Przewody włóknocementowe. Wytyczne dotyczące układania i wykonywania na budowie (oryg.)

PN-EN 1451-1:2018-02 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1451-2:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności
PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 7: Zalecenia do oceny zgodności
PN-EN 1453-1:2017-02 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu
PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu 
PN-ENV 1453-2:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)
PN-EN 1455-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (oryg.)
PN-ENV 1455-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)
PN-EN 1487:2014-08 Wersja angielska Armatura w budynkach -- Hydrauliczne grupy bezpieczeństwa --Badania i wymagania
PN-EN 1488:2004 Armatura w budynkach. Zespoły rozprężne. Badania i wymagania
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania
PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe. Badania i wymagania
PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach. Zawory rozprężne. Badania i wymagania
PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenie wody
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1519-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)
PN-EN 1565-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków. Kopolimer styrenu (SAN+PVC). Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu (oryg.)
PN-ENV 1565-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Mieszanina kopolimeru styrenu (SAN+PVC). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)
PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków. Chlorowany poli-(chlorek winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu (oryg.)
PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)
PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody. Wymagania i badania
PN-EN 1610:2015-10 Wersja angielska Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
PN-EN 1796:2013-07   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i
bezciśnieniowego przesyłania wody -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP)
PN-EN 1825-1: 2007 Oddzielacze tłuszczu. Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością
PN-EN 1825-2: 2005 Oddzielacze tłuszczu. Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja
PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PN-EN 1916:2005
PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 1917:2004
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 1983:2008 Armatura przemysłowa. Kurki kulowe stalowe
PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg.)
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10241:2005 Gwintowane łączniki rurowe stalowe
PN-EN 10242:1999 Łączniki gwintowane z żeliwa ciągliwego
PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego
PN-EN 10242:1999/A2:2005 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego
PN-EN 10284:2005 Złączki z żeliwa ciągliwego z końcówkami zaciskowymi do rurociągów z polietylenu (PE)
PN-EN 10311:2006 Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych
PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

PN-EN 12050-2:2015-04 Wersja angielska Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów
PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania
PN-EN 12050-4:2002
PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: Oczyszczalnie ścieków. Projektowanie i obliczenia
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej
PN-EN 12200-1:2016-05 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne; (gr. cen. K) 
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cześć 2: Rury) 
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki; (oryg.); (gr. cen. S) 
PN-EN 12201-4:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura; (gr. cen. L) 
PN-EN 12201-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność systemu do stosowania (oryg.)
PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy
PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne
PN-EN 12255-4:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 4: Sedymentacja wstępna
PN-EN 12255-5:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 5: Procesy zachodzące w stawach
PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Proces osadu czynnego
PN-EN 12255-7:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 7: Reaktory z błoną biologiczną
PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych
PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja
PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa
PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne
PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja
PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji
PN-EN 12255-14:2008 Oczyszczalnie ścieków. Część 14: Dezynfekcja
PN-EN 12255-15:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 15: Pomiar natlenienia czystej wody w komorach napowietrzania osadu czynnego
PN-EN 12255-16:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 16: Filtracja mechaniczna (oryg.)
PN-EN 12259-1:2005
PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze
PN-EN 12259-2:2001
PN-EN 12259-2:2001/A1:2004
PN-EN 12259-2:2001/AC:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne
PN-EN 12259-3:2003
PN-EN 12259-3:2003/A2:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. zęść 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne
PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe
PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 5: Wskaźniki przepływu wody
PN-EN 12262:2001 Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres dostawy, forma
PN-EN 12288:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy ze stopów miedzi (oryg.)
PN-EN 12334:2005 Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna
PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena zgodności
PN-EN 12450:2013 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu kapilarne; (oryg.); (gr. cen. G) 
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów (PN 10)
PN-EN 12566-1:2016-10 Wersja angielska. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne
PN-EN 12566-3+A2:2016-10 Wersja angielska Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków
PN-EN 12566-4:2016-10 Wersja angielska. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 4: Osadniki gnilne montowane na miejscu z zestawów prefabrykowanych
PN-EN 12566-6:2016-10 Wersja angielska Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Cześć 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych
PN-EN 12566-7:2016-10 Wersja angielska. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Cześć 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia 
PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych
PN-EN 12627:2002 Armatura przemysłowa. Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego
PN-EN 12666-1+A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu (oryg.)
PN-EN 12723:2004 Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji. Definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki
PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia. Rodzina B, typ A
PN-EN 12763:2002 Rury i kształtki włókno-cementowe do systemów kanalizacyjnych w budynkach. Wymiary i warunki techniczne dostawy (oryg.)
PN-EN 12764:2015-08 Wersja angielska Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem
PN-EN 12842:2012 Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE -- Wymagania i metody badań; (oryg.); (gr. cen. T) 
PN-EN 12845+A2:2010 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja
PN-EN 12897:2016-07 Wersja angielska Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio,
nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów
PN-EN 12982:2009 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury prostej i kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego (oryg.)
PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia
PN-EN 13076:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczaniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Swobodna przerwa powietrzna. Rodzina A, typ A
PN-EN 13077:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym). Rodzina A, typ B (oryg.)
PN-EN 13078:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym, dopływem powietrza i przelewem. Rodzina A, typ C
PN-EN 13079:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z iniektorem. Rodzina A, typ D
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności
PN-EN 13203-1:2015-12 Wersja angielska Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 1: Ocena realizacji dostaw gorącej wody
PN-EN 13203-2:2015-08 Wersja angielska Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii
PN-EN 13203-4:2017-01 - wersja angielska Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 4: Ocena zużycia energii urządzeń kogeneracyjnych opalanych gazem (micro CHP) wytwarzających gorącą wodę i elektryczność
PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura
PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
PN-EN 13310:2015-09 Wersja angielska Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań
PN-EN 13380:2004 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13407:2015-09 Wersja angielska Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań
PN-EN 13433:2006 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Rozłącznik mechaniczny bezpośredniego działania. Rodzina G, typ A (oryg.)
PN-EN 13434:2006 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Rozłącznik mechaniczny hydraulicznego działania. Rodzina G, typ B (oryg.)
PN-EN 13443-1+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. Część 1: Zakres filtracji 80 mikrometrów do 150 mikrometrów. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 13443-2+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. Część 2: Zakres filtracji od 1 mikrometra do 80 mikrometrów. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 13476-1:2018-05
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe
 PN-EN 13476-2:2018-05
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A
 PN-EN 13476-3:2018-05
 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13508-1:2013 Badania i ocena zewnętrznych systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Wymagania podstawowe ; (oryg.); (gr. cen. R)
PN-EN 13558:2005 Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie wytłaczanych płyt akrylowych na brodziki podprysznicowe do użytku domowego
PN-EN 13559:2005 Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt PMMA/ABS na wanny i brodziki podprysznicowe do użytku domowego
PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania
PN-EN 13564-2:2005 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 2: Metody badań
PN-EN 13564-3:2005 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 3: Zapewnienie jakości
PN-EN 13566-2:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 2: Wykładzina z rur ciągłych
PN-EN 13566-7:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 7: Wykładzina z rur spiralnie zwijanych
PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi
 PN-EN 13598-2:2016-09 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych 
PN-EN 13618:2017-01 - wersja angielska Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej. Wymagania funkcjonalne i metody badań (oryg.)
PN-EN 13709:2010 Armatura przemysłowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowozwrotne (oryg.)
PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne (oryg.)
PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania
PN-EN 14055+A1:2015-09 Wersja angielska Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów
PN-EN 14095:2005 Uzdatnianie wody w instalacjach wodociągowych. System z aluminiową anodą. Wymagania dotyczące parametrów i bezpieczeństwa oraz badania (oryg.)
PN-EN 14124:2005 Zawory napełniające do zbiorników spłukujących z wewnętrznym przelewem (oryg.)
PN-EN 14154-4:2015-02 Wersja angielska Wodomierze -- Cześć 4: Funkcjonalności dodatkowe
PN-EN 14296:2015-09 Wersja angielska Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe
PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne
PN-EN 14341:2006 Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna stalowa i staliwna (oryg.)
PN-EN 14364:2013-07 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, kształtek i połączeń
PN-EN 14367:2005 Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nieregulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia. Rodzina C, typ A (oryg.)
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne
PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych
PN-EN 14428:2015-07 Wersja angielska Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań
PN-EN 14451:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacze próżni DN 8 do DN 80. Rodzina D, typ A (oryg.)
PN-EN 14452:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20. Rodzina D, typ B (oryg.)
PN-EN 14453:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wynikuprzepływu zwrotnego. Przerywacz na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym DN 10 do DN 20. Rodzina D, typ C (oryg.)
PN-EN 14454:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża DN 15 do DN 32. Rodzina H, typ A (oryg.)
PN-EN 14455:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza DN 15 do DN 50. Rodzina L, typ A i typ B (oryg.)
PN-EN 14457:2005 Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku w bezwykopowej budowie kanalizacji (oryg.)
PN-EN 14506:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Automatyczny przełącznik. Rodzina H, typ C (oryg.)
PN-EN 14516:2015-11 Wersja angielska Wanny do użytku domowego
PN-EN 14525:2005 Złączki nakrętne i łączniki kołnierzowe kompensacyjne z żeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z różnych materiałów: z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, włókno-cementu (oryg.)
PN-EN 14527+A1:2010 Brodziki natryskowe do użytku domowego (oryg.)
PN-EN 14528:2015-09 Wersja angielska Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań
PN-EN 14622:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z przelewem o przepływie kołowym (ograniczonym). Rodzina A, typ F (oryg.)
PN-EN 14623:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z minimalnym przelewem o przekroju kołowym (sprawdzanym metodą badania lub pomiaru). Rodzina A, typ G (oryg.)
PN-EN 14628:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu. Wymagania i metody badania (oryg.)
PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polimerobeton (PRC). Część 1: Rury i kształtki do połączeń elastycznych (oryg.)
PN-EN 14636-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polimerobeton (PRC). Część 2: Studzienki inspekcyjne i włazowe (oryg.)
PN-EN 14652+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Urządzenia membranowe. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie. Część 1: Oczyszczanie kanalizacji (oryg.)
PN-EN 14680:2007 Kleje do bezciśnieniowych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Wymagania
PN-EN 14688:2015-09 Wersja angielska Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań
PN-EN 14743+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Zmiękczacze. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 14758-1:2012/Ap1:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) - - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-EN 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie (oryg.)
PN-EN 14812+A1:2007 Urządzenie do uzdatniania wody w budynkach. Systemy dozowania chemikaliów. Systemy dozowania z wstępną nastawą. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do płynów pod ciśnieniem. Wymagania
PN-EN 14897+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Urządzenia stosujące rtęciowe niskociśnieniowe promienniki ultrafioletowe. Wymagania dotyczące użytkowania, bez-pieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 14898+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry z masą aktywną. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
PN-EN 14901:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego. Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu). Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 15012:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli. Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń (oryg.)
PN-EN 15014:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy ciśnieniowych sieci do wody i innych cieczy układane pod ziemią i nad ziemią. Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń (oryg.)
PN-EN 15015:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do wody ciepłej i zimnej nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi. Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń (oryg.)
PN-EN 15091:2007
PN-EN 15091:2007/AC:2007 Armatura sanitarna. Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie (oryg.)
PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach. Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody. Badania i wymagania (oryg.)
PN-EN 15096:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacze próżni na przyłącze do węża. Od DN 15 do DN 25 włącznie. Rodzina H, typ B i typ D. Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN 15161:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Montowanie, użytkowanie, eksploatacja i naprawa (oryg.)
PN-EN 15189:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzne powłoki poliuretanowe na rurach. Wymagania i metody badania (oryg.)
PN-EN 15200:2007
PN-EN 15200:2007/AC:2009 Urządzenia sanitarne. Wielofunkcyjne pomiesz czenia prysznicowe (oryg.)
PN-EN 15219+A1:2008 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Urządzenia do usuwania azotanów. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz badania (oryg.)
PN-EN 15316-3:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6
PN-EN 15316-5:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 5: Ogrzewanie pomieszczeń i instalacje magazynowania c.w.u. (bez chłodzenia), Moduł M3-7, M8-7
PN-EN 15334:2007 Urządzenia sanitarne. Rozdrobnione żywice akrylowe o wysokim stopniu zagęszczenia (oryg.)
PN-EN 15383+A1:2013-12 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP) na bazie żywicy poliestrowej (UP) -- Studzienki włazowe i niewłazowe
PN-EN 15389:2008 Armatura przemysłowa. Charakterystyki funkcjonalne armatury z tworzyw termoplastycznych do zastosowania w budownictwie (oryg.)
PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Specyfikacje elementów i systemu -- Szeregi metryczne
PN-EN 15636:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe wykonane z odpornych na uderzenie modyfikowanych płyt akrylowych. Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 15655:2009 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Wewnętrzna powłoka poliuretanowa na rury i kształtki. Wymagania i metody badania (oryg.)
PN-EN 15714-1:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 1: Terminy i definicje (oryg.)
PN-EN 15714-2:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej. Wymagania podstawowe (oryg.)
PN-EN 15714-3:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 3: Niepełnoobrotowe napędy pneumatyczne do armatury przemysłowej. Wymagania podstawowe
PN-EN 15714-4:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 4: Niepełnoobrotowe napędy hydrauliczne do armatury przemysłowej. Wymagania podstawowe
PN-EN 15719:2010 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt z materiałów akryl/ABS. Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 15720:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe wykonane z odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt z materiałów akryl/ABS. Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 15848:2010 Urządzenia do uzdatniania wody wewnątrz budynków. Regulowane systemy dozowania chemicznego. Wymagania dotyczące właściwości użytkowych, bezpieczeństwo i badanie (oryg.)
PN-EN 15885:2011 Klasyfikacja i charakterystyki właściwości użytkowych technik renowacyjnych i naprawczych systemów kanalizacji (oryg.)
PN-EN 15975-1:2011 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną. Przewodniki zarządzania kryzysowego i ryzyka. Część 1: Zarządzanie kryzysowe (oryg.)
PN-EN 16145:2013-06 Wersja angielska Armatura sanitarna -- Odłączalne końcówki wylotowe mieszaczy do zlewów i wanien -- Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 16146+A1:2014-12 Wersja angielska Armatura sanitarna -- Odłączalne węże pryszniców armatury sanitarnej do systemów zasilających typ 1 i typ 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna
PN-EN 16323:2014-07 Wersja polska Słownik terminów z zakresu gospodarki ściekowej
PN-EN 16480:2016-06 Wersja angielska Pompy -- Wymagana minimalna sprawność pomp wirowych do wody
PN-EN 16506:2014-12 Wersja angielska Systemy renowacji rurociągów kanalizacyjnych -- Wykładzina plastikowa ze sztywno umocowana wewnętrzną warstwą tworzywa (RAPL)
PN-EN 16644:2015-01 Wersja angielska Pompy -- Pompy wirowe -- Pompy bezdławnicowe cyrkulacyjne o znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej -- Metody badań hałasu (wibroakustyka) w cieczach i w ciałach stałych
PN-EN 16933-2:2017-10 - wersja angielskaZewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Projektowanie -- Część 2: Obliczenia hydrauliczne 
PN-EN ISO 19893:2018-10 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury
PN-EN 60335-2-35:2016-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego --
Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody
PN-EN 60335-2-41:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp
PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp (oryg.)
PN-EN 60335-2-51:2005
PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
PN-EN 60335-2-58:2010/A2:2016-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego --Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia
PN-EN 60335-2-60:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym (oryg.)
PN-EN 60335-2-60:2004/A1:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych (oryg.)
PN-EN 60335-2-60:2004/A2:2009 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym (oryg.)
PN-EN 60335-2-60:2004/A11:2010
PN-EN 60335-2-60:2004/A12:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe doty-czące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym (oryg.)
PN-EN 60335-2-83:2003
PN-EN 60335-2-83:2003/A1:2008 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających (oryg.)
PN-EN 60335-2-102:2016-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego --
Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne
PN-EN 60335-2-105:2005
PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych (oryg.)
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych (oryg.)
PN-EN 61770:2009/A11:2018-08 - wersja angielska Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego
PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura
PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-EN ISO 2507-2:2017-12 - wersja angielska Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Temperatura mięknienia według Vicata -- Część 2: Warunki badania dla rur i kształtek z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli(chlorku winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) o wysokiej udarności (PVC-HI)
PN-EN ISO 2507-3:2017-12 - wersja angielska Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Temperatura mięknienia według Vicata -- Część 3: Warunki badania dla rur i kształtek z kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) i kopolimeru akrylonitryl/styren/akrylan (ASA)
PN-EN ISO 2858:2011 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym (na ciśnienie 16 bar). Oznaczenie, nominalne parametry i wymiary (oryg.)
PN-EN ISO 3127:2017-12 - wersja angielska Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne – Metoda spadającego ciężarka
PN-EN ISO 3458:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym
PN-EN ISO 3459:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia
PN-EN ISO 3501:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania wytrzymałości na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej
PN-EN ISO 3503:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu
PN-EN ISO 3661:2011 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary płyt fundamentowych i wymiary przyłączeniowe (oryg.)
PN-EN ISO 4064-1:2017-07  - wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne
 PN-EN ISO 4064-2:2017-07  - wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań

PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 3: Format sprawozdania z badan
PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1
PN-EN ISO 4064-5:2017-07  - wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: Wymagania instalacyjne
PN-EN ISO 5199:2004 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa II
PN-EN ISO 5210:2011 Armatura przemysłowa. Przyłącza wielobrotowego napędu armatury (oryg.)
PN-EN ISO 6553:2017-03 - wersja angielska Odwadniacze samoczynne -- Znakowanie
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9905:2006 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I (oryg.)
PN-EN ISO 9905:2006/A1:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I (oryg.)
PN-EN ISO 9906:2012 Pompy wirowe -- Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych -- Klasy dokładności 1, 2 i 3
PN-EN ISO 9908:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa III (oryg.)
PN-EN ISO 9908:2011/A1:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrod-kowych. Klasa III (oryg.)
PN-EN ISO 11295:2018-02 - wersja angielska Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany
PN-EN ISO 11296-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne; (gr. cen. K) 
PN-EN ISO 11296-2:2018-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi
PN-EN ISO 11296-3:2018-09 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

PN-EN ISO 11296-4:2018-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN ISO 11296-7:2013-06 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cześć 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi
PN-EN ISO 11297-1:2013-07 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 11297-2:2018-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi
PN-EN ISO 11297-3:2013-07   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cześć 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi
PN-EN ISO 11297-4:2018-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN ISO 11298-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne; (gr. cen. L)

PN-EN ISO 11298-2:2018-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych
PN-EN ISO 11299-3:2013-07   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi
PN-EN ISO 12162: 2010 Materiały termoplastyczne do wytwarzania rur i kształtek do zastosowań ciśnieniowych. Klasyfikacja, oznaczenie oraz współczynnik projektowy
PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia
PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym
PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem
PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017
PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie
PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości na uderzenie
PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych
PN-EN 13348:2016-09 - wersja polska Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni
PN-EN ISO 13844:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych -- Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia, odchylenia kątowego i odkształcenia
PN-EN ISO 13845:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Metoda oznaczania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym i odchyleniu kątowym
PN-EN ISO 14414:2015-06/A1:2016-05 Wersja angielska Ocena energetyczna układu pompowego
PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Specyfikacje elementów i systemu -- Szeregi metryczne 
PN-EN ISO 15874-2:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Część 2: Rury
PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cześć 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 15874-3:2013-06/Ap1:2013-10 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 15874-5:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN ISO 15875-2:2005
PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury
PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibuten (PB). Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 15876-5:2017-03 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibuten (PB). Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-EN ISO 15877-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)
PN-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)
PN-EN ISO 15877-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Rury (oryg.)
PN-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Rury (oryg.)
PN-EN ISO 15877-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 3: Kształtki (oryg.)
PN-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 3: Kształtki (oryg.)
PN-EN ISO 15877-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 5: Przydatność systemu do stosowania (oryg.)
PN-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 5: Przydatność systemu do stosowania (oryg.)
PN-EN ISO 16135:2006 Armatura przemysłowa. Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych (oryg.)
PN-EN ISO 16136:2006 Armatura przemysłowa. Przepustnice z tworzyw termoplastycznych (oryg.)
PN-EN ISO 16137:2006 Armatura przemysłowa. Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych (oryg.)
PN-EN ISO 16139:2006 Armatura przemysłowa. Zasuwy z tworzyw termoplastycznych (oryg.)
PN-ISO 16611:2018-06 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania
PN-EN ISO 17769-1:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja -- Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki -- Część 1: Pompy do cieczy; (oryg.); (gr. cen. XD)
PN-EN ISO 17769-2:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja -- Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki -- Część 2: Układ pompowy; (oryg.); (gr. cen. P)
PN-EN ISO 17778:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Kształtki, zawory i wyposażenie pomocnicze -- Określenie zależności pomiędzy natężeniem przepływu gazu a spadkiem ciśnienia 
PN-EN ISO 19893:2018-10 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury
PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 2: Rury
PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 2: Rury
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-EN ISO 21225-1:2018-07 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciągania rur
 PN-EN ISO 21225-2:2018-06 - wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego

PN-EN ISO 21787:2006 Armatura przemysłowa. Zawory z tworzyw termoplastycznych (oryg.)
PN-EN ISO 22391-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 2: Rury
PN-EN ISO 22391-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 22391-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-ISO 4065:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Tablica uniwersalnych grubości ścianek
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań
PN-ISO 25780:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawodniania, odwodniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania; (gr. cen. U)
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 7: Zalecenia do oceny zgodności
PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 3: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PKN-CEN/TS 14541:2008 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań bezciśnieniowych. Wykorzystanie materiałów wtórnych z PVC-U, PP i PE
PKN-CEN/TS 14632:2007 Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP). Guidance for the assessment of conformity (oryg.)
PKN-CEN/TR 15438:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Wytyczne kodowania wyrobów i ich zamierzonego zastosowania
PN-B-12630:1978
(PN-78/B-12630) Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-B-75700-00:1977
(PN-77/B 75700-00) Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania
PN-B-75702:1983
(PN-83/B 75702) Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
PN-B-75704-01:1986
(PN-86/B 75704-01) Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania
PN-C-89206::2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli-(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary

PN-C-89224:2018-03 - wersja polska Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-G-02323:2011 Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). Wymagania
PN-H-74100:1981
(PN-81/H-74100) Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-M-44003:1968
(PN-68/M-44003) Pompy wirowe i wyporowe. Zespoły i elementy. Nazwy i określenia
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania
PN-M-54912:2015-10 Wersja polska Elementy złączne do wodomierzy -- Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy -- Wymagania i badania
PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-M-74082:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów
PN-M-74084:1963
(PN-63/M-74084) Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów
PN-M-74085:1963
(PN-63/M-74085) Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów
PN-M 74086:1998 Armatura przemysłowa. Nasady rurowe
PN-M-74087:1973
(PN-73/M 74087) Armatura przemysłowa. Zdroje wodocią- gowe na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2
PN-M-74088:1989
(PN-89/M-74088) Armatura przemysłowa. Klucz do hydrantów nadziemnych
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania i badania; (gr. cen. G)
(PN-67/M-75236) Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne
PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią
PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji (oryg.)
PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 6: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji (oryg.)
PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli (oryg.)
PN-EN ISO 11295:2010 Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji (oryg.)
PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania
PN-ENV 13801:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania
PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 3: Zalecana praktyka instalowania
PKN-CEN/TS 14758-3:2007 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Polypropylene with mineral modifier(s) (PP-MD). Part 3: Guidance for installation (oryg.)
PKN-CEN/TS 15223:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});