Menu

Ustawy i rozporządzenia

Na stronie przedstawiono wykaz norm obowiązującyh w odnawialnych źródłach energii. Ustawy i rozporządzenia publikowane w dzienniku ustaw przedstawiam w tabeli.

Lp Nazwa aktu prawnego Adres internetowy
1 USTAWA  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
2 USTAWA  z dnia 25 sierpnia 2006 r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U nr 169, poz.1199)  
3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1362
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/487/1
5 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/490/1
6 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/478/1
7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/595/1
8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/598/1
9 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1618/1
10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego       http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2059/1
11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2063/1
12 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2075/1
13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2167/1
14 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne    http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2365
15 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/925/1
16 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/961/
17 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1165/1
18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII  z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1753/1
19 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.    http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1925
20 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1962/1

21 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1986/1

22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2232/1
23 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/22/1

24 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/506/1

25 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1034/1  

26 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1084/1

27 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018–2019  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1559/1
28 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/9/1 
29

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Dz. U. 2018, poz. 317

 

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/317/1
30 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 1276 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1276/1
31 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1320/1
32 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1356/1
33 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1596/1

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});